Salgs- og leveringsbetingelser

Vanlige salgs- og leveringsbetingelser
for JS komponenter AS

1. Generelt
Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for alle tilbud, salg og leveranser fra JS komponenter AS, med mindre annet er avtalt skriftlig mellom partene.

2. Priser
Alle priser er i norske kroner og eksklusive moms.

3. Betaling
Betalingsbetingelsene er løpende måned + 20 dager. Kjøper er ikke berettiget å holde tilbake betaling som følge av motkrav som JS komponenter AS har anerkjent.

Betaler kjøper senere enn avtalt, er JS komponenter A/S berettiget til å kreve morarenter fra forfallsdagen, og morarenten er avtalt til 11,75% pr. påbegynt måned av den til enhver tid forfalte saldoen.

Dersom JS komponenter AS ser seg nødt til å sende ut betalingspåminnelser, vil disse bli tillagt et purregebyr på NOK. 100,00 med tillegg av mva. pr. påminnelse.

Kjøpers delinnbetalinger avskrives først mot påløpte renter og omkostninger og deretter mot hovedstolen.

4. Eiendomsforbehold
JS komponenter AS forbeholder seg eiendomsretten til enhver leveranse inntil full skadesløs betaling har funnet sted.

5. Levering
Levering skjer fra lager på JS komponenter AS' adresse. Leveringskostnader, porto og emballasje, betalingsgebyr og betalingskortgebyr tillegges alle leveranser fra JS komponenter AS, med mindre annet er avtalt mellom partene.

6. Bestilling
Avtale mellom kjøper og JS komponenter AS anses inngått først når JS komponenter AS har sendt ordrebekreftelse. En kjøpers eventuelle innsigelser mot innholdet i ordrebekreftelsen må foreligge skriftlig og være JS komponenter AS i hende senest dagen etter at ordrebekreftelsen er mottatt av kjøper.

7. Leveringstider
Leveringstider er, med mindre annet er avtalt, veiledende og regnes fra det tidspunkt JS komponenter AS er i besittelse av samtlige opplysninger som JS komponenter AS trenger for å oppfylle leveransen.

Kjøper har ikke krav på erstatning ved leveringsforsinkelser, og kjøper er ikke berettiget å heve handelen som følge av dette.

8. Bestillinger
Varer levert av JS komponenter AS tas i utgangspunktet ikke i retur. Dersom det foreligger en forutgående skriftlig avtale, kan det i spesielle tilfeller forekomme annullering av ordrer på lagervarer eller retur i uåpnet originalemballasje.

Ved en eventuell annullering av ordre, eller hvis JS komponenter AS velger å ta varer i retur, beregner JS komponenter AS et gebyr på 10% av fakturabeløpet ekskl. moms for de annullerte/returnerte varene.

Ordre på bestillingsvarer kan ikke annulleres, og slike varer tas aldri i retur.

9. Opplysninger
Det tas forbehold om trykkfeil og prisendringer i opplysninger, brosjyrer og i annet salgsmateriell, og det kan ikke gjøres krav gjeldende mot JS komponenter AS som følge av eventuelle trykkfeil og prisendringer.

10. Immaterielle rettigheter
Enhver leveranse av produkter skjer med respekt for de aktuelle innehaveres rettigheter av immateriell karakter, og JS komponenter AS kan ikke gjøres til ansvar for kjøpers handlinger i strid med disse rettighetene.

11. Reklamasjon
Ved mottagelsen av enhver form for leveranse fra JS komponenter AS er kjøper forpliktet til, uten ubegrunnet forsinkelse, og senest innen de første 10 hverdager, å undersøke denne.

Reklamasjoner etter dette tidspunktet, og reklamasjoner som følge av forhold som kunne være konstatert innen 10 hverdager, kan ikke fremsettes.

Kjøpslovens regler for reklamasjonsfrist mellom næringsdrivende gjelder ellers i enhver henseende.

12. Mangler
Ettersom JS komponenter AS hovedsaklig videreforhandler produkter levert av produsenter og underleverandører, kan JS komponenter AS aldri bli erstatningspliktig overfor kjøper for påståtte mangler ved produktene.

I tilfeller hvor kjøper melder om mangelen med beskrivelse av hva mangelen består i, og mangelen aksepteres av JS komponenter AS, utfører JS komponenter AS ny levering under den forutsetning at kunden returnerer det kjøpte i original uåpnet emballasje og ellers i samme stand som ved levering, eller yter et mindre avslag i kjøpssummen på maksimalt 15%.

Det utleveres i utgangspunktet ikke varer på prøve, med mindre det er inngått egen skriftlig avtale om dette.

13. Ansvarsbegrensning
Et erstatningskrav overfor JS komponenter AS kan aldri overstige fakturabeløpet for den solgte gjenstanden som erstatningskravet gjelder for. JS komponenter AS kan ikke holdes ansvarlig for driftstap, inntektstap eller andre indirekte tap, og JS komponenter AS er ikke ansvarlig for forsinkelse eller mangler som skyldes innstramninger, bytte eller forsøk på dette.

Utover ovenstående er JS komponenter AS ansvarsfri dersom nedenstående forhold forhindrer oppfyllelse av kjøpet eller gjør oppfyllelsen urimelig byrdefull:

1. Arbeidskonflikt eller annen omstendighet som partene ikke er herre over, herunder brann, krig, mobilisering eller lignende,
2. beslagleggelse,
3. valutarestriksjoner,
4. opprør og uroligheter,
5. mangel på transportmiddel,
6. alminnelig vareknapphet,
7. restriksjoner av drivkraft samt
8. mangler eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører som skyldes omstendigheten i noen av disse punktene eller andre omstendigheter i som i vesentlig grad har gjort det vanskelig for JS komponenter A/S å oppfylle avtalen.

Omstendigheter som nevnt ovenfor og som var inntruffet før kjøpsavtalen ble inngått, medfører bare ansvarsfrihet for JS komponenter AS dersom den aktuelle omstendighets innflytelse på oppfyllelsen av avtalen ikke kunne forutses på dette tidspunktet.

14. Produktansvar
JS komponenter AS er ansvarlig for personskade i overensstemmelse med lovens regler om dette.

For skade på eiendom er JS komponenter AS bare ansvarlig dersom det kan påvises at skaden skyldes feil eller forsømmelse begått av JS komponenter AS, eller andre som er underlagt JS komponenter AS' ledelse.

Ansvaret for skade på næringseiendom er begrenset til maksimalt NOK. 5 000 000,00. JS komponenter AS kan aldri holdes ansvarlig for driftstap, inntektstap eller annen form for indirekte tap. I det omfang JS komponenter AS er pålagt produktansvar overfor tredjepart, er kjøper forpliktet til å holde selger skadesløs i samme omfang som selger i det foregående har begrenset sitt ansvar.

15. Overdragelse av rettigheter og plikter
JS komponenter AS er berettiget til å overdra samtlige rettigheter og plikter i henhold avtalen til tredjepart.

16. Tvister og verneting
Enhver tvist mellom JS komponenter AS og kjøper skal avgjøres etter dansk rett, med Retten i Roskilde eller Sø- og Handelsretten som verneting, uansett om det er JS komponenter AS eller kjøper.